Dành cho hoạt động tài trợ

– Email: partners@rav.vn

– Số điện thoại: +84 97273 2828 (Ms. Trang)

Dành cho việc mua vé tham dự

– Email: summit@rav.vn

– Số điện thoại: +84 97273 2828 (Ms. Trang)

Dành cho các đơn vị báo chí

– Email: tinhduong@rav.vn

– Số điện thoại: +84 38705 2626 (Mr. Tính)