khung thời gian chương trình

the Restaurant
Excellence Show #1

Date: 17 Th6 2021 Địa điểm: Sheraton Lounge, 88 Đồng Khởi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Diễn giả
Đối tác đồng hành
Nội dung: Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam

the Restaurant
Excellence Show #1

Date: 23 Th6 2021 Địa điểm: Sheraton Lounge, 88 Đồng Khởi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Diễn giả
Đối tác đồng hành
Nội dung: Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam